HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

08.04.2011

MỞ ĐẦU:………………………………………………………………………………… 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI……………………………………………………………….. 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………………………. 1

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU……………………………………………………….. 2

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………………………… 2

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………… 2

5.1. Phương pháp thu thập số liệu: ………………………………………….. ……. 2

5.1.1. Số liệu thứ cấp:…………………………………………………………………… 2

5.1.2. Số liệu sơ cấp:…………………………………………………………………….. 2

5. 2. Phân tích số liệu: …………………………………………………………………. 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN:…………………………………………………….. 4

1.1. CÁC KHÁI NIỆM QTNNL………………………………………………………… 4

1.2. VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.  4

1.2.1. Vai trò nguồn nhân lực:………………………………………………………. 4

1.2.1.1. Thiết lập hoặc tham gia các chính sách nguồn nhân lực:……….. 4

1.2.1.2.Thực hiện hoặc phối hợp với lãnh đạo hoặc các bộ phận phòng ban để thực hiện công việc:…………………………………………………………………. …4

1.2.1.3. Cố vấn cho các lãnh đạo trực tuyến về các kỷ năng phát triển nguồn nhân lực:………………………………………………………………………………….. 4

1.2.3.4. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách hoặc thủ tục, quy trình:…………………………………………………………………………………….. 5

1.2.2. Tầm quan trọng:……………………………………………………………… 5

1.3. CÁC CHỨC NĂNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.          5

1.3.1. Chức năng thu hút và tuyển nhân tài:…………………………………… 6

1.3.2. Chức năng đào tạo và phát triển:…………………………………………. 6

1.3.3. Chức năng sử dụng và duy trì nguồn nhân lực:…………………………6

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH  HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC.            6

1.4.1.Thay đổi nhận thức về giá trị:…………………………………………..6

1.4.2. Thay đổi trong môi trường kinh tế:………………………………..7

1.4.3. Thay đổi trong môi trường lao động:…………………………………….. 7

1.4.4. Thay đổi trong môi trường công nghệ:………………………….. 7

1.5. NỘI DUNG CƠ BẢN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC……. …………..7

1.5.1. Hoạch định nguồn nhân lực:………………………………………………… 7

1.5.1.1. Tổng quan:………………………………………………………………….. ..7

1.5.1.2. Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực:………………………… …….7

1.5.1.3. Các phương pháp dự báo:………………………………………………….. 8

1.5.2. Đào tạo và phát triển:…………………………………………………………. 9

1.5.2.1. Khái niệm:…………………………………………………………………….. 9

1.5.2.2. Tiến trình đào tạo và phát triển:……………………………………….. 9

1.5.3. Đánh giá thành tích công việc:…………………………………………….. 10

1.5.3.1. Khái niệm:…………………………………………………………………. …10

1.5.3.2. Mục tiêu và chính sách:…………………………………………….. ……10

1.5.3.3. Tiến trình đánh giá:………………………………………………………… 11

1.5.4. Chính sách lương bổng đãi ngộ:…………………………………………….. 11

1.5.4.1. Thiết lập và phát triển hệ thống lương bỗng:…………………………. 11

1.5.4.1.1. Định Nghĩa:…………………………………………………………………. 11

1.5.4.1.2. Các yếu tố quyết định và ảnh hưỡng đến lương bổng và đãi ngộ:12

1.5.4.2. Phúc lợi và các khỏan trợ cấp – đãi ngộ:…………………… ………….12

1.5.4.2.1. Phúc lợi:………………………………………………………………………. 12

1.5.4.2.2. Lương bổng đãi ngộ kích thích sản xuất:…………………………….. 12

1.5.5. Giao tế nhân viên:………………………………………………………………… 13

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HAYWARD QUARTZ TECHNOLOGY……………………………………………………… 14

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY………………………………………… ……….14

2.2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH…………………………………………………… 14

2.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ………………………………. 14

2.3.1. Sơ đồ tổ chức:…………………………………………………………………….. 14

2.3.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận:………………………………………….. 15

2.3.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Giám đốc:…………………………………….. 15

2.3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của Thư ký:………………………………………… 15

2.3.2.3. Chức năng nhiệm vụ phòng Hành chính – Nhân sự:… ……………..16

2.3.2.4. Chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch:…………………………………. 16

2.3.2.5. Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán…………………………………….. 17

2.3.2.6. Chức năng nhiệm vụ phòng Công nghệ thông tin:………………….. 18

2.3.2.7. Chức năng nhiệm vụ phòng Sản xuất:………………………………….. 19

2.3.2.8. Chức năng nhiệm vụ phòng quản lý chất lượng:…………………….. 20

2.3.2.9. Chức năng nhiệm vụ của phòng Bảo trì:………………………………. 21

2.3.3. Tình hình nhân sự:………………………………………………………………. 21

2.4. QUY TRÌNH SẢN XUẤT…………………………………………………………. 22

2.4.1. Sơ đồ:………………………………………………………………………………. 22

4.2.2. Mô tả sơ bộ:………………………………………………………………………. 22

2.5. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY……………………. 23

2.5.1. Thuận lợi:…………………………………………………………………………. 23

2.4.2. Khó khăn:………………………………………………………………………… 23

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  TẠI CÔNG TY TNHH HAYWARD QUARTZ TECHNOLOGY 24

3.1. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC………………………………. 24

3.1.1. Đặc điểm tình hình:……………………………………………………………. 24

3.1.1.1. Về số lượng:……………………………………………………………………. 24

3.1.1.2. Về chất lượng:………………………………………………………………… 27

3.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC…………… 28

3.2.1. Các yếu tố môi trường bên trong công ty:………………………………. 28

3.2.1.1. Chính sách lao động và phát triển lao động:……………………….. 28

3.2.1.2. Thương hiệu của công ty:…………………………………………………. 28

3.2.1.3. Khả năng thăng tiến và cơ hội học tập:……………………………….. 28

3.2.1.4. Khả năng kinh doanh của công ty: …………………………………… 29

3.2.2. Các yếu tố môi trường bên ngoài công ty:…………………………… 29

3.2.2.1. Kinh tế và nguồn lao động:………………………………………………. 29

3.2.2.2.  Luật lao động:………………………………………………………………..29

3.2.2.3. Văn hóa:…………………………………………………………………..... . 29

3.2.2.4. Đối thủ cạnh tranh: “Câu người, săn người”:…………………….. . 30

3.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC…………...... 30

3.3.1. Phân tích công việc:………………………………………………………..…... 30

3.3.2. Hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực:………………………….…... 33

3.3.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng nhân sự:…………………………….…... 34

3.3.2.2. Tiêu chí tuyển dụng:……………………………………………………..….. 34

3.3.2.3. Lập kế hoạch tuyển dụng:…………………………………………...….…. 35

3.3.2.4. Xác định nguồn nhân lực tuyển dụng:……………………………..…... 37

3.3.2.4.1.Bên trong nội bộ:……………………………………………………...….… 37

3.3.2.4.2.Nguồn bên ngoài:……………………………………………………....… 37

3.3.2.5. Xem xét, phân loại hồ sơ: (nguồn lực từ bên ngoài)…………….. 37

3.3.2.6. Tiến hành tuyển dụng: (nguồn lực từ bên ngoài)…………… ….. 38

3.3.2.7: Đánh giá và quyết định: (nguồn lực từ bên ngoà…………… ….. 38

3.3.2.8: Thông báo kết quả tuyển dụng: (nguồn lực từ bên ngoài) ……… 38

3.3.2.9: Định hướng:………………………………………………………………….. 38

3.3.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:…………………………………… 40

3.3.3.1. Thực trạng đào tạo tại công ty………………………………………….. 40

3.3.3.2. Hình thức đào tạo………………………………………………………….. 40

3.3.3.2.1. Đào tạo tại nơi làm việc:……………………………………………….. 41

3.3.3.2.2. Đào tạo bên ngoài công ty:…………………………………………… 41

3.3.3.3. Đánh giá kết quả đào tạo:………………………………………………… 41

3.3.3.4. Đánh giá kết quả thực hiện công việc nhân viên:………………….. 44

3.3.4. Phân tích chính sách nguồn nhân lực:…………………………………….. 46

3.3.4.1. Bố trí công việc:……………………………………………………………….. 46

3.3.5.2. Hệ thống lương:………………………………………………………………… 47

3.3.5.2.1. Hệ thống lương:……………………………………………………… ……… 47

3.3.5.2.2. Phân loại:………………………………………………………………..…… 47

3.3.5.2.3. Cách tính lương:  …………………………………………………….……… 47

3.3.5.2.4. Tính toán và trả lương:…………………………………………….……… 49

3.3.5.3. Chế độ thưởng phạt:……………………………………………….……… .. 49

3.3.5.3.1. Thưởng:……………………………………………………………………….. 49

3.3.5.3.2.Đãi ngộ:……………………………………………………………………….. 50

3.3.5.3.3. Phạt:…………………………………………………………………………… 50

3.3.5. An toàn lao động:……………………………………………………………….. 51

3.4. NHẬN XÉT CHUNG THỰC TRẠNG QTNNL TẠI CÔNG TY………………. 51

3.4.1. Những việc đã làm được:……………………………………………… ………..51

3.4.2. Tồn tại :……………………………………………………………………………… 52

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY HAYWARD QUARTZ TECHNOLOGY……………………………………………………………………..54

4.1. CÁC GIẢI PHÁP……………………………………………………………………. 54

4.1.1. Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý………………………………………. 54

4.1.1.1. Bộ máy tổ chức:……………………………………………………………….. 54

4.1.1.2. Đối với các phòng ban:……………………………………………………… 55

4.1.2. Giải pháp cải thiện hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực:…..    55

4.1.2.1. Cải tiến hoạch định:…………………………………………………………. 55

4.1.2.2. Cải thiện công tác tuyển chọn nguồn nhân lực:…………………….. 56

4.1.2.3. Thông báo rộng rãi nhu cầu tuyển dụng:…………………………….. 59

4.1.2.4. Tuyển đúng người, đúngviệc:……………………………………………. 59

4.1.3. Giải pháp cải tiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:…………….. 60

4.1.3.1. Xây dựng cơ chế đào tạo và tái đào tạo hiệu quả:………………….. 60

4.1.3.2.  Cần xác định yêu cầu đào tạo xuất phát từ điều tra thực tế: …… 61

4.1.3.3. Kế hoạch đào tạo……………………………………………………………. 61

4.1.3.3. Cần tổ chức kiểm tra đánh giá nghiêm túc sau mỗi khoá đào tạo  62

4.1.3.4. Cần có chế độ hợp đồng đào tạo, ký giữa nhân viên và công ty:    62

4.1.4. Tin học hóa và một số biện pháp nhằm hòan thiện công tác quản lý:  63

4.1.5. Hoàn thiện bố trí và sử dụng hợp lý nhân lực…………………………….. 64

4.1.5.1. Tạo cơ hội để phát hiện, khai thác tài năng nhân viên…………….. 64

4.1.5.2. Tạo bầu không khí làm việc cho nhân viên:…………………………. 65

4.1.6.     Biện pháp khuyến khích nhân viên…………………………………….. 65

4.1.6.1. Kích thích vật chất và kích thích tinh thần:…………………………. 66

4.1.6.1.1. Kích thích vật chất:……………………………………………………… 66

4.1.6.1.2. Kích thích tinh thần:……………………………………………………. 66

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………… 68

Tải chi tiết dưới đây:

MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC CÁC BẢNG


Advertisements

%d bloggers like this: