Kỹ năng lập kế hoạch – Cách lập lộ trình đi đến Thành Công

20.03.2011

Khi được hỏi: “Bạn dự định sau này sẽ làm gì?”, các bạn trẻ thường trả lời: “Tôi sẽ làm chủ một doanh nghiệp, sẽ làm một diễn giả, muốn thành đạt, muốn cống hiến…”. Nhưng đa phần các bạn lại chưa hề có một kế hoạch rành mạch để hiện thực hóa dự định đó. Các bạn đang cần kỹ năng lập kế hoạch.
Nguyên nhân của việc không chú ý hoặc không thể xác định được kế hoạch cho mình là do các bạn trẻ thiếu mục tiêu hoặc những mục tiêu ấy là mơ hồ. Khi bạn đã đặt mục tiêu dù ngắn hạn hay dài hạn cho mình như sẽ thành một chủ doanh nghiệp, sẽ là một lập trình viên phần mềm, là nhà nghiên cứu khoa học, nhà hoạt động xã hội … để có thể cống hiến, đóng góp được nhiều cho xã hội thì bạn cần phải có một kế hoạch rành mạch từng bước để thực hiện. Một kế hoạch được chuẩn bị kĩ lưỡng và được cập nhật, chỉnh sửa thường xuyên sẽ giúp bạn có những bước đi cụ thể và đánh giá được chất lượng của các công việc mình làm trên đường thực hiện dự án của mình.

I. KẾ HOẠCH LÀ GÌ?
Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động được sắp xếp theo lịch trình, có thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp tốt nhất… để thực hiện một mục tiêu cuối cùng đã được đề ra. Khi bạn lập được kế hoạch thì tư duy quản lý của bạn sẽ có hệ thống hơn để có thể tiên liệu được các tình huống sắp xảy ra. Bạn sẽ phối hợp được mọi nguồn lực của cá nhân, tổ chức để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, có thể giữ vững “mũi tiến công” vào mục tiêu cuối cùng mình muốn hướng đến. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ dễ dàng kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện dự án của mình.

II. CÁCH VIẾT MỘT BẢN KẾ HOẠCH
Để lập được một bản kế hoạch chi tiết, cụ thể và khoa học, bạn có thể dùng phương pháp 5W1H2C5M bao gồm các yếu tố sau:

– Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W (why)
– Xác định nội dung công việc 1W (what)
– Xác định 3W (where, when, who)
– Xác định cách thức thực hiện 1H (how)
– Xác định phương pháp kiểm soát và kiểm tra 2C (control, check)
– Xác định nguồn lực thực hiện 5M (man, money, material, machine và method)

1. Xác định mục tiêu, yêu cầu (Why)

Khi phải làm một công việc, điều đầu tiên mà bạn cần phải tự hỏi mình là:
– Tại sao tôi phải làm công việc này?
– Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, bộ phận của tôi?
– Hậu quả gì nếu tôi không thực hiện chúng?
Khi bạn thực hiện một công việc thì điều đầu tiên bạn nên xem xét đó chín là why với nội dung như trên. Khi xác định được yêu cầu, mục tiêu thì bạn sẽ luôn hướng trọng tâm các công việc vào mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuối cùng.

2. Xác định nội dung công việc (What)

– WHAT: (cái gì?) Nội dung công việc đó là gì?
– Hãy chỉ ra các bước để thực hiện công việc đó.
– Bạn hãy chắc rằng, bước sau là sự phát triển của bước trước.

3. Xác định 3W

– WHERE: (ở đâu?) có thể bao gồm các câu hỏi sau:
+ Công việc đó thực hiện tại đâu ?
+ Giao hàng tại địa điểm nào ?
+ Kiểm tra tại bộ phận nào ?
+ Thử nghiệm những công đoạn nào ? v.v…

– WHEN: (khi nào?) Công việc đó thực hiện khi nào, khi nào thì giao, khi nào kết thúc…
+ Để xác định được thời hạn phải làm công việc, bạn cần xác định được mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng công việc.
+ Có 4 loại công việc khác nhau: công việc quan trọng và khẩn cấp, công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp, công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp, công việc không quan trọng và không khẩn cấp. Bạn phải thực hiện công việc quan trọng và khẩn cấp trước.

– WHO: (ai?) bao gồm các khía cạnh sau:
+ Ai làm việc đó
+ Ai kiểm tra
+ Ai hỗ trợ
+ Ai chịu trách nhiệm,…
4. Xác định cách thức thực hiện (How)
HOW: (như thế nào?) nó bao gồm các nội dung:
– Tài liệu hướng dẫn thực hiện là gì (cách thức thực hiện từng công việc)?
– Tiêu chuẩn là gì?
– Nếu có máy móc thì cách thức vận hành như thế nào?

5. Xác định phương pháp kiểm soát (Control)

Cách thức kiểm soát (CONTROL) sẽ liên quan đến:
– Công việc đó có đặc tính gì?
– Làm thế nào để đo lường đặc tính đó?
– Đo lường bằng dụng cụ, máy móc như thế nào?
– Có bao nhiêu điểm kiểm soát và điểm kiểm soát trọng yếu.

6. Xác định phương pháp kiểm tra (Check)
Phương pháp kiểm tra (CHECK) liên quan đến các nội dung sau:
– Có những bước công việc nào cần phải kiểm tra. Thông thường thì có bao nhiêu công việc thì cũng cần số lượng tương tự các bước phải kiểm tra.
– Tần suất kiểm tra như thế nào? Việc kiểm tra đó thực hiện 1 lần hay thường xuyên (nếu vậy thì bao lâu một lần?).
– Ai tiến hành kiểm tra?
– Những điểm kiểm tra nào là trọng yếu?
– Trong tổ chức của bạn không thể có đầy đủ các nguồn lực để tiến hành kiểm tra hết tất cả các công đoạn, do vậy chúng ta chỉ tiến hành kiểm tra những điểm trọng yếu.
– Điểm kiểm tra trọng yếu tuân theo nguyên tắc Pareto (20/80), tức là những điểm kiểm tra này chỉ chiếm 20% số lượng nhưng chiếm đến 80% khối lượng sai sót.
7. Xác định nguồn lực (5M)
Nhiều kế hoạch thường chỉ chú trọng đến công việc mà lại không chú trọng đến các nguồn lực, mà chỉ có nguồn lực mới đảm bảo cho kế hoạch được khả thi.
Nguồn lực bao gồm các yếu tố:
+ Man = nguồn nhân lực
+ Money = Tiền bạc
+ Material = nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng
+ Machine = máy móc/công nghệ
+ Method = phương pháp làm việc
– MAN, bao gồm các nội dung:
+ Những ai sẽ thực hiện công việc, họ có đủ trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, phẩm chất, tính cách phù hợp?
+ Ai hỗ trợ?
+ Ai kiểm tra?
+ Nếu cần nguồn phòng ngừa thì có đủ nguồn lực con người để hỗ trợ không?
– MATERIAL: nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng, bao gồm các yếu tố:
+ Xác định tiêu chuẩn nguyên vật liệu
+ Tiêu chuẩn nhà cung ứng
+ Xác định phương pháp giao hàng
+ Thời hạn giao hàng

III. PHÂN LOẠI
– Hoạch định chiến lược
– Hoạch định tác nghiệp
– Hoạch định dự án
– Mục tiêu
– Hoạch định năm
– Hoạch định tháng
– Hoạch định tuần

1. Hoạch định chiến lược
– Đặc điểm:
+ Thời hạn: vài năm
+ Khuôn khổ: rộng
+ Mục tiêu: ít chi tiết

– Quá trình cơ bản của hoạch định chiến lược:
+ Nhận thức được cơ hội
+ Xác định các mục tiêu
+ Phát triển các tiền đề
+ Xác định các phương án lựa chọn
+ Đánh giá các phương án
+ Lựa chọn phương án
+ Hoạch định các kế hoạch phụ trợ
+ Lượng hóa bằng hoạch định ngân quỹ

– Đầu ra của hoạch định chiến lược:
+ Một bản kế hoạch kinh doanh
+ Kế hoạch phát triển công ty
2. Hoạch định tác nghiệp
– Đặc điểm:
+ Thời hạn: ngày, tuần, tháng
+ Khuôn khổ: hẹp
+ Mục tiêu: chi tiết xác định
– Đầu ra của hoạch định tác nghiệp: Hệ thống tài liệu hoạt động của tổ chức như:
+ Các loại sổ tay, cẩm nang.
+ Quy trình hoạt động
+ Các quy định
+ Hướng dẫn công việc
+ Các biểu mẫu
+ Các kế hoạch thực hiện mục tiêu, dự án ngắn hạn.
3. Hoạch định dự án:
– Xác định các yêu cầu của dự án
– Xác định các quy trình cơ bản
– Xác định nguồn lực cung cấp cho dự án
– Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án theo sơ đồ Gantt
4. Mục tiêu:
– Phân loại mục tiêu
– Điều kiện của mục tiêu
– Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu
a. Phân loại mục tiêu:
– Mục tiêu cấp công ty, bộ phận, cá nhân
– Mục tiêu của công ty xếp từ ngắn hạn đến dài hạn như sau:
+ Tồn tại và tăng trưởng
+ Lợi nhuận
+ Phân bổ các nguồn lực và rủi ro
+ Năng suất
+ Vị thế cạnh tranh
+ Phát triển nguồn lực
+ Phát triển công nghệ
+ Trách nhiệm xã hội
b. Điều kiện của mục tiêu:
Điều kiện của mục tiêu phải đảm bảo yêu cầu của nguyên tắc SMART
– Specific – cụ thể, dễ hiểu
+ Chỉ tiêu phải cụ thể vì nó định hướng cho các hoạt động trong tương lai.
+ Đừng nói mục tiêu của bạn là dẫn đầu thị trường trong khi đối thủ đang chiếm 40 % thị phần.
+ Hãy đặt mục tiêu chiếm tối thiểu 41% thị phần, từ đó bạn sẽ biết mình còn phải cố đạt bao nhiêu % nữa.
– Measurable – đo lường được
+ Chỉ tiêu này mà không đo lýờng được thì không biết có đạt được hay không?
+ Đừng ghi: “phải trả lời thư của khách hàng ngay khi có thể”. Hãy yêu cầu nhân viên trả lời thư ngay trong ngày nhận được.
– Achievable – vừa sức
+ Chỉ tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, nhưng cũng đừng đặt chỉ tiêu loại không thể đạt nổi.
+ Nếu bạn không có giọng ca trời phú thì đừng đặt chỉ tiêu trở thành siêu sao. Giữ trọng lượng ở mức lý tưởng 45kg có thể vừa sức hơn.
– Realistics – thực tế
+ Đây là tiêu chí đo lường sự cân bằng giữa khả năng thực hiện so vối nguồn lực của doanh nghiệp bạn (thời gian, nhân sự, tiền bạc..).
+ Đừng đặt chỉ tiêu giảm 20 kg trong một tháng để đạt trọng lượng lý tưởng 45 kg trong vòng một tháng, như vậy là không thực tế.
– Timebound – có thời hạn
+ Mọi công việc phải có thời hạn hoàn thành, nếu không nó sẽ bị trì hoãn
+ hời gian hợp lý giúp bạn vừa đạt được mục tiêu lại vừa dưỡng sức cho các mục tiêu khác.
5. Hoạch định kế hoạch năm
Nguồn thông tin từ để lập kế hoạch năm bao gồm:
– Từ chiến lược của công ty
– Từ các dự án tham gia
– Từ mục tiêu của công ty và mục tiêu bộ phận do công ty giao
– Từ các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ bộ phận.
Nội dung của kế hoạch công tác năm:
– Nội dung các mục tiêu công việc
– Thời gian thực hiện
– Mức độ quan trọng của các công viêc (để giúp bộ phận có thể đặt trọng tâm vào công tác nào và đánh giá công việc cuối năm).
6. Hoạch định kế hoạch tháng
Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng
– Các công việc trong kế hoạch năm
– Các công việc tháng trước còn tồn tại
– Các công việc mới phát sinh do công ty giao
Nội dung kế hoạch tháng:
– Các công việc quan trọng trong tháng
– Phần các công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện
– Các công việc chưa xác định được lịch (nhưng phải làm trong tháng hoặc làm trong tháng sau)
7. Hoạch định kế hoạch tuần
Nguồn thông tin để lập kế hoạch tuần:
– Các công việc trong kế hoạch tháng
– Các công việc trong tuần trước chưa thực hiện xong
– Các công việc mới phát sinh do công ty giao thêm.
Nội dung kế hoạch tuần:
– Các công việc quan trọng trong tuần
– Phần các công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện, ghi chú (yêu cầu kết quả).
– Các công việc chưa xác định được lịch (nhưng phải làm trong tuần hoặc làm trong tuần sau).
Tuy nhiên, không nên quá cứng nhắc trong kế hoạch. Vì thực tế, trong cuộc sống giới trẻ vẫn không đủ dữ liệu để lập kế hoạch. Thậm chí những năng khiếu vẫn chưa hoàn thiện một cách đầy đủ. Vì vậy, kế hoạch của bạn cần phải luôn được cập nhật, bổ sung thêm để phù hợp với điều kiện thực tế.

4M (Man, Machine, Method, Material ) là những yếu tố căn bản trong sản xuất
Vậy nếu các bạn có vấn đề gì phát sinh thì chúng ta có thể tập trung vào 4 yếu tố này để giải quyết

Man : con người
Ai làm,
Người làm đã được đào tạo chưa
Có tài liệu đào tạo chưa
Ai đào tạo, đào tạo trong bao lâu

Machine : Máy móc
Máy móc có tốt không, có được bảo dưỡng thường xuyên không
Máy có được kiểm tra, hiệu chỉnh định kỳ không
Thông số máy có phù hợp không

Method : Phương pháp
Có tiêu chuẩn làm việc không
Tiêu chuẩn công việc hay hướng dẫn công việc có phê duyệt chưa
Có làm theo phương pháp hay tiêu chuẩn công việc không

Material : Nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu đầu vào có kiểm tra không
Nguyên vật liệu có đúng tiêu chuẩn không
Có bị quá hạn sử dụng không
Có được bảo quản đúng cách không

Advertisements

Lập kế hoạch cho công việc sale

19.03.2011

1. Phân tích thị trường

a. Đại lý

b. Đối thủ

c. Khách hàng

2. Phân tích sản phẩm

a. Điểm mạnh

b. Điểm yếu

c. Cơ hội

d. Nguy cơ

3. Nhận định tiềm năng

a. Khó khăn

b. Thuận lợi

4. Thị trường mục tiêu

5. Mục tiêu

a. Doanh số

b. Số đại lý

c. Cơ cấu doanh số

6. Chiến lược bán hàng

a. Kênh đại lý cửa hàng VLXD

b. Kênh cty tư vấn

c. Kênh khách hàng lẻ

7. Thực thi

a. Nhân sự

i.Tuyển dụng

ii. Đào tạo

iii.Mô tả công việc

iv.Chỉ tiêu công việc

– Chỉ tiêu thăm viếng

– Hệ thống doanh số & thu nhập

b. Công cụ

c. Quản lý giám sát

d. Báo cáo, tổng kết

e. Lịch trình

f.Dự trù kinh phí – lợi nhuận trong năm


One Response to “Bảng tóm tắt về kế hoạch hành động của NGƯỜI BÁN HÀNG MỘT PHÚT”

17.03.2011

TÔI BẮT ĐẦU

Từ

MỤC ĐÍCH CỦA TÔI

Tôi giúp mọi người sớm đạt được những cảm giác họ muốn có

BÁN HÀNG CHO NGƯỜI KHÁC

TRƯỚC KHI BÁN

–         Trước hết, tôi hình dung người khác đạt được những cảm giác HỌ muốn có. Sau đó tôi hình dung mình đạt được điều Tôi muốn.

–         Tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và thường xuyên các đặc điểm và lợi thế của mặt hàng tôi bán ra.

–         Tôi hình dung những lợi ích của mặt hàng tôi bán qua thật đang giúp người khác đạt được những cả giác họ muốn.

TRONG KHI BÁN

–         Tôi bán theo cách mà Tôi và người khác đều muốn mua như thế. Tôi đầu tu thời gian với tư cách một CON NGƯỜI

–         Tôi đặt các câu hỏi ‘CÓ’ và các câu hỏi ‘MUỐN’.

–         Sự khác nhau  giữa hai câu hỏi đó chính là vấn đề.

–         Tôi lắng nghe và nhắc lại những gì nghe thấy.

–         Tôi trung thực liên hệ, dịch vụ, sản phẩm hoặc ý tưởng của tôi chỉ với những gì người khác muốn cảm thấy.

–         Người ta chấp nhận mua khi thấy là có thể đạt được lợi ích tối đa với mạo hiểm cá nhân tối thiểu.

SAU KHI BÁN

–         Tôi thường xuyên theo dõi để nắm chắc rằng người mua quả thật thấy hài lòng khi có được những thứ họ đã mua của tôi.

–         Nếu có vấn đề gì, tôi giúp họ giải quyết và nhờ vậy củng cố thêm mối liên hệ giữa chúng tôi.

–         Khi họ thấy hài lòng với những thứ đã mua, tôi yêu cầu họ giới thiệu với khách mua khác.

BÁN CHO TÔI

CÁC MỤC TIÊU MỘT PHÚT CỦA TÔI

–         Tôi viết các mục tiêu của mình lên một mảnh giấy khoảng 250 từ hay ít hơn, như thể chúng đã là hiện thực.

–         Tôi đọc đi/ đọc lại chúng chỉ trong một phút.

–         Mỗi lần tôi đọc lại các mục tiêu của mình, tôi thấy chúng như đã được thực hiện.

Các mục tiêu (thậm chí chỉ từng phần của nó được thực hiện)

TÔI ĐƯỢC

NHỮNG NGỢI KHEN MỘT PHÚT CỦA TÔI

–         Tôi thường dành một phút để tự cho mình một số nhận biết về bán hàng.

–         Tôi nhận thấy mình đang làm một điều gì đó đúng (hoặc gần đúng).

–         Tôi cười và thích thú nói với chính mình rằng tôi đã làm điều đó và cảm thấy hài lòng về nó biết bao.

–         Tôi giành thời gian để CẢM NHẬN rằng tôi cảm thấy hài lòng biết bao về điều tôi đã làm.

–         Tôi khuyến khích mình làm lại điều đó.

Các mục tiêu không đạt được

 

TÔI MẤT

NHỮNG CHÊ TRÁCH MỘT PHÚT CỦA TÔI

–         Tôi chê trách thái độ của tôi khi nó là không thể chấp nhận được đối với tôi.

–         Tôi đặc biệt tự nói với mình rằng tôi đã làm sai.

–         Tôi để cho mình CẢM THẤY có cả giác như thế nào về điều tôi đã làm (hoặc đã không làm).

–         Tôi nhớ lại rằng Tôi không phải như những gì tôi làm.

–         Tôi là một con người đáng giá và tôi xứng đáng với những thái độ tốt nhất từ tôi mà ra.

–         Tôi trở lại với mục đích của mình


20 cách quảng cáo bán hàng qua mạng hiệu quả

17.03.2011

Buôn bán, trao đổi sản phẩm đang ngày càng khẳng định vị trí thống soái trên không gian ảo, khi mà mọi người đua nhau thiết lập các trang web thương mại điện tử và bổ sung chức năng mua sắm trực tuyến trên trang web của mình.

Mặc dù mức độ cạnh tranh ngày một gia tăng, hoạt động kinh doanh trực tuyến vẫn có thể đạt được những doanh số bán hàng ấn tượng, nếu bạn biết cách xúc tiến hiệu quả.

Mới đây, chương trình cộng tác tại Amazon.com và những nhà bán lẻ trực tuyến khác đã được công bố. Chỉ bằng việc giới thiệu các khách ghé thăm trang web của bạn tới một quyển sách liên quan hay một sản phẩm nào đó trên Amazon.com, bạn đã có thể nhận hoa hồng từ bất kỳ giao dịch mua sắm nào của khách hàng này tại Amazon. Thành công của Amazon và nhiều công ty B2B khác đã khiến các nhà tư vấn kinh doanh trực tuyến không ít lần đưa ra lời khuyên rằng nếu có thể, hãy bán mọi thứ qua Internet. Song để bán được hàng, bạn cần có những chiến lược quảng bá thích hợp. Và 20 mật pháp dưới đây sẽ giúp bạn xúc tiến quảng bá hoạt động kinh doanh trực tuyến một cách hiệu quả nhất:

Xúc tiến e-business ngoại tuyến.

 1. Luôn đặt địa chỉ trang web trong các tiêu đề thư, danh thiếp và phần chữ ký ở cuối mỗi e-mail hay ở bất cứ nơi nào khác mà các nhà đầu tư tiềm năng có thể sẽ chú ý tới.
 2. Nếu nhân viên của bạn mặc đồng phục, hãy in địa chỉ web trên bộ trang phục đó để bất kỳ khách hàng nào cũng đều nhìn thấy các quảng cáo trang web di động mọi nơi mọi lúc.
 3. Đính kèm địa chỉ trang web vào tất cả các sản phẩm/dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo mà bạn cung cấp cho khách hàng, ví dụ như tách cà phê, áo thun, dây đeo chìa khoá…. Các vật nhắc nhở hàng ngày như vậy sẽ là một cách hay để thu hút mọi người ghé thăm trang web của bạn.
 4. Hãy đưa địa chỉ trang web vào tất cả các bản thông cáo báo chí mà bạn gửi cho giới truyền thông. Một khi đã có sẵn trong các thông tin PR, địa chỉ trang web của bạn sẽ có nhiều khả năng xuất hiện tại các bài viết của giới báo chí về công ty bạn.
 5. Đừng quên đặt địa chỉ web vào trong quảng cáo Trang vàng. Đây là một nơi mà mọi người sẽ xem thường xuyên.
 6. Công ty bạn có sở hữu một vài chiếc xe riêng? Hãy viết địa chỉ web lên thành xe con, hay xe tải chuyên dùng để giao nhận sản phẩm.
 7. Bên cạnh việc in số điện thoại tổng đài miễn phí, hãy viết địa chỉ trang web của bạn vào cuối mỗi trang catalogue để các khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận cửa hàng trực tuyến của bạn.
 8. Xúc tiến e-bussiness trực tuyến.
 9. Tận dụng và tối ưu hoá lợi thế từ các công cụ tìm kiếm trực tuyến nhằm thể hiện một cách tốt nhất hình ảnh trang web của bạn.
 10. Nếu bạn muốn quảng bá mạnh mẽ hơn nữa, bạn có thể khai thác hoạt động tiếp thị trên các công cụ tìm kiếm trực tuyến, nơi bạn sẽ trả tiền để có một đoạn quảng cáo nhỏ xuất hiện khi ai đó tìm kiếm thông tin qua các từ khoá nhất định.
 11. Tổ chức cuộc chơi để cho bất cứ ai đăng ký vào trang web của bạn hay đăng ký nhận các bản tin trong một thời gian nhất định sẽ có cơ hội giành được một vài món quà miễn phí.
 12. Hàng tuần gửi đi các bản tin qua e-mail cho các thành viên đăng ký trang web của bạn, với nội dung là những lời khuyên và thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh hay công ty của họ. Bạn hãy nhớ để cho các đường dẫn quay về trang web của bạn.
 13. Cung cấp một số nội dung miễn phí cho các trang web khác. Đây là hành động có lợi cho cả hai bên: Các trang khác sẽ có được những bài viết miễn phí để quảng bá hình ảnh, trong khi bạn sẽ có thêm nhiều người ghé thăm trang web từ đường link mà bạn cung cấp, đồng thời tạo ra hình ảnh một chuyên gia thực thụ.
 14. Gửi qua e-mail các bản tin xúc tiến kinh doanh được soạn thảo chuyên nghiệp và có trọng tâm hướng đến khách hàng. Hãy dành thời gian quan tâm tới nội dung và hình thức của e-mail: Bạn cần thông qua e-mail để đem lại một giá trị nào đó cho khách hàng, đồng thời không để nó trở thành thư rác.
 15. Đề nghị các trang web khác (không phải các trang web cạnh tranh) đặt đường link của họ trong trang web của bạn và, ngược lại, bạn cũng đặt đường link của bạn trên web của họ.
 16. Liên kết chặt chẽ với cộng đồng web để hàng trăm trang web có đường dẫn tới trang web của công ty bạn. Việc đó sẽ thu hút thêm người truy cập từ những trang web khác nhau có các nội dung liên quan.
 17. Chủ động tham gia vào các diễn đàn, nhóm thảo luận trực tuyến, và luôn ghi địa chỉ web trong phần chữ ký ở bên dưới. (Mặc dù vậy, đừng gắng sức quảng bá để bán hàng. Đa số các nhóm thảo luận đều không tán thành những hành vi như vậy và sẽ nghĩ rằng bạn đang làm phiền cả nhóm).
 18. Bất cứ khi nào một ai đó đặt hàng sản phẩm/dịch vụ của bạn trên trang web, hãy gửi kèm cho họ một bộ catalogue hoàn chỉnh để họ quay trở lại với trang web trong các lần tiếp theo.
 19. Động viên những người ghé thăm trang web của bạn cho biết ý kiến về các kỹ thuật tiếp thị khác nhau, qua đó giúp bạn cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh trực tuyến.
 20. Bạn không biết chắc các khách hàng muốn gì? Hãy thử một vài cuộc thăm dò trực tuyến nhằm tìm hiểu về sở thích, nhu cầu và quan điểm đánh giá của họ về trang web của bạn.
 21. Khi xây dựng các chương trình quảng cáo, bạn cần tìm hiểu thật kỹ về đối tượng mà quảng cáo nhắm đến, mục tiêu của chiến dịch quảng cáo, và cần sử dụng yếu tố sáng tạo nào để mọi người nhắp chuột vào đó, chứ không bỏ đi.

Có thể nói, sự xuất hiện của các hoạt động kinh doanh trực tuyến đem lại nhiều cơ hội mới cho cả công ty và các khách hàng nhờ những lợi thế mà không một phương thức kinh doanh nào khác có được, đó là tốc độ, sự thuận tiện và đơn giản. Giữa một “rừng” những cái tên công ty, trang web B2B, bạn phải thật sự nổi bật và được nhiều người biết đến và nhớ đến khi họ nghĩ đến hình thức mua bán trực tuyến. Chỉ khi đó, bạn mới có thể nghĩ đến thành công thật sự trong không gian ảo này.


Kế hoạch tiếp thị

17.03.2011

Một kế hoạch tiếp thị là công cụ giúp cho công ty bạn thu được càng nhiều giá trị càng tốt, xứng đáng với đồng tiền bạn bỏ ra.

Nhiều doanh nghiệp chọn cách tiếp cận thị trường một cách ngẫu nhiên. Thật không may, việc này thường dẫn đến lãng phí tiền của. Một kế hoạch tiếp thị sẽ giúp bạn thiết kế kế hoạch hành động.

Trước khi bạn bắt đầu
Nếu như bạn đang tiếp cận một nhóm mục tiêu mới, sẽ là điều khôn ngoan nếu như bạn kiểm tra lại xem liệu có phải bạn đã chọn đúng nhóm lý tưởng hay không

 • Dự đoán quy mô của nhóm mục tiêu – bạn có thể bán được với số lượng bao nhiêu và lớn cỡ nào?
 • Liệu nhóm mục tiêu này có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ của bạn không?
 • Liệu bạn có thể đáp ứng được các yêu cầu của nhóm này không (về dịch vụ, chất lượng, mức giá, v.v…)
 • Đánh giá mức độ cạnh tranh – thị trường có mang đặc điểm bởi tính cạnh tranh khắc nghiệt không?
 • Triển vọng của nhóm mục tiêu này là gì?

Nếu như bạn có thể dự đoán được mối tương quan hợp lý giữa chi phí tiếp thị và khả năng thu lợi tiềm tàng (khả năng thương mại), bạn có thể tiếp tục với kế hoạch đã đề ra của mình.

Tài liệu tiếp thị
Điều quan trọng là bạn phải có sẵn các tài liệu cần thiết trước khi bắt đầu công việc tiếp thị. Không thể bắt đầu được khi bạn chưa làm xong danh thiếp, giấy tiêu đề công ty, tập sách giới thiệu công ty, trang web công ty, v..v.

Sẽ có một số hoạt động nhất định phù hợp với sản phẩm/dịch vụ cũng như nhóm mục tiêu của bạn hơn, so với những hoạt động khác. Luôn luôn nhớ phải liên hệ giữa chi phí và khả năng thu lợi. Đừng bỏ ra một khoản chi phí đắt đỏ để quảng cáo trên tivi chỉ nhằm bán được loại bút chì rẻ tiền, loại thường chỉ được bán ở 50 cửa hàng.

Vạch ra một kế hoạch tiếp thị
Việc đưa ra được một giản đồ tổng quan sẽ giúp bạn có khả năng kiểm soát tốt nhất các hoạt động – hãy xem cụ thể dưới đây:

 • Tìm các hoạt động tiếp thị phù hợp nhất với tình trạng hiện tại của bạn
 • Lên lịch cụ thể cho kế hoạch tiếp thị của bạn, chẳng hạn 12 tuần
 • Dành ra một cột để điền số tiền và dự toán ngân sách tổng quan mà nó sẽ là ngân sách của công ty
 • Liệt kê tất cả các hoạt động theo thứ tự ưu tiên
 • Đánh dấu tuần thực hiện của từng hoạt động
 • Dành thời gian cho việc theo dõi và cho các cuộc hẹn
 • Liên tục đánh giá các kết quả từ nỗ lực của bạn
 • Lưu ý đến các khoảng thời gian chết, chẳng hạn những ngày nghỉ hè và các ngày nghỉ khác
HOẠT ĐỘNG/TUẦN 1 2 3 4 5 Số tiền
Quảng cáo x x xxx
Theo dõi qua điện thọai x x xxx
Các cuộc hẹn chào hàng x x xxx
Chuẩn bị thư bán hàng x xxx
Gởi các thư bán hàng x x xxx
Theo dõi qua điện thọai x x xxx
Các cuộc hẹn chào hàng x x xxx
Đánh giá ảnh hưởn x xxx

Lưu ý:
Họach định chương trình tiếp thị và các hoạt động không phải là việc chỉ thực hiện một lần. Kế hoạch tiếp thị của bạn phải được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên.

Cùng cần phải đánh giá thường xuyên hiệu quả của các hoạt động của bạn. Có phản hồi gì về quảng cáo của bạn không? Số lượng các yêu cầu có tương xứng với nỗ lực tiếp thị của bạn không?

Liên quan đến việc hoạch định, bạn cũng cần phải xem xét xem những hoạt động nào bạn có thể tự thực hiện và những hoạt động nào bạn cần phải có sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Tương tự, điều quan trọng là không nên có quá nhiều hoạt động nếu như bạn không thể theo dõi hết.


Tóm tắt kế hoạch tiếp thị của Công Ty

17.03.2011

Kế Hoạch Tiếp Thị Của Công Ty

Dưới đây là một kế hoạch tiếp thị thực sự do một nữ chủ doanh nghiệp viết (Tên của một số doanh nghiệp và thành phố trong kế họach đã được thay đổi theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp).

SỨ MẠNG

Theo lý thuyết, sứ mạng mục tiêu nằm ở phần đầu của một kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch tiếp thị chỉ là một phần của kế hoạch kinh doanh. Sứ mạng mục tiêu được thể hiện ở đây nhằm cung cấp thông tin cho người đọchiểu thêm về kế họach tiếp thị.

Mosaic dự định cung cấp cho bang Michigan những chiếc nút cài áo trông thú vị nhất hiện nay. Chúng sẽ làm người sử dụng thích thú và khơi nguồn cho các hoạt động sáng tạo. Mosaic tin rằng việc biểu lộ nghệ thuật sẽ đề cao cuộc sống. Nó tôn vinh kỹ năng của đôi tay và sự nhạy cảm của trái tim con người. Những chiếc nút cài áo được xem như các tác phẩm nghệ thuật nhỏ mà chúng ta có thể nhìn thấy.

Kế hoạch tiếp thị của Mosaic

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY&LỊCH SỬ

Mosaic là một cửa hàng chuyên bán lẻ một bộ sưu tập các nút cài áo cổ xưa và hiện đại, được làm thủ công bằng tay từ khắp nơi trên thế giới. Những nút cài này khác biệt với những cái đang có trên thị trường bởi tính chất của nguyên liệu, tài của nghệ nhân và cách thiết kế.

Một nhu cầu rất đơn giản mà Mosaic nhắm tới là nhu cầu làm mọi người vui vẻ. Các nút cài là những vật biểu cảm tuyệt vời, làm cho y phục thêm sinh động đến không ngờ. Các nhà sản xuất quần áo đang chứng kiến một lợi thế cạnh tranh trong việc sử dụng các nút cài trông thích mắt và rất khác biệt. Mosaic làm những cái nút như vậy cho những người thợ may tại gia và những người khác có liên quan vào nghệ thuật khâu may. Những người cung cấp các dịch vụ thiết kế nội thất cũng được Mosaic phục vụ để họ tạo ra các bộ giường ngủ, bao gối và trang trí cửa sổ theo ý khách hàng.

Công việc phát triển, Mosaic cũng sẽ thành lập một xưởng thiết kế bề mặt vải. Các xưởng vẽ, nhuộm, và in vải sẽ được thành lập trong năm. Những xưởng này sẽ do người sở hữu duy nhất của Mosaic và các nghệ nhân trong các lĩnh vực cụ thể điều khiển.

Mosaic khởi sự kinh doanh vào 5/ 8/ 1996 với số vốn $1,050. Trong tám tháng hoạt động đầu tiên đã tăng vốn thêm $1,290. Trong thời gian này tổng trị giá bán là $1,376 và trị giá bán trung bình trong tháng là $172. Doanh số bán hàng tăng lên đều đặn trong suốt thời gian 8 tháng này.

Các tổ chức và doanh nghiệp là khách hàng của Mosaic gồm:

 • Hội Dệt kim Michigan
 • Hội Thêu Michigan
 • Hội May Michigan
 • Hội Nút cài Quốc gia
 • Hội vải sợi gia đình
 • Hội thiết kế Smith-Wesson
 • The Workroom

Nguồn vốn đầu tư cho công ty đến từ thu nhập cá nhân của chủ sở hữu và từ thu nhập có được từ việc bán hàng. Các nguồn vốn bổ sung khác cũng được huy động để phát triển lượng hàng trong kho và để quảng cáo.

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Mosaic chào bán các nút cài y phục ở cả hai dạng sản xuất thủ công và sản xuất đồng loạt với đủ loại nguyên liệu và thành phẩm. Phần lớn các nút cài này được làm từ những nguyên liệu tự nhiên như sừng, xương, gỗ, thuỷ tinh và đất sét. Những nút cài này được các thợ thủ công trên khắp thế giới làm ra và là sản phẩm gốc ban đầu. Các nút cài được sản xuất bằng kim loại hoặc sợi tổng hợp cũng được chào bán cùng với bộ sưu tập các nút cài cổ hoặc cũ.

Nút cài góp phần tạo nên sự đặc sắc của các sản phẩm may mặc. Mosaic tạo ra cơ hội chế tác lại quần áo may sẵn và thu hút người mặc tham gia vào quá trình sáng tạo này. Các nút cài là một loại đồ trang trí. Chúng sẽ giúp người mặc thể hiện phong cách cá nhân theo một cách mới lạ.

“Những nhà chế tác” quần áo, người đã đầu tư nhiều thời gian và sức lực, sẽ không muốn sử dụng các nút cài nếu chúng chẳng mang lại một lợi ích gì khác ngoài giá cả hấp dẫn. Những người này đang tìm kiếm một loại nút cài hoàn hảo cho sự sáng tạo của họ. Mosaic đang giúp họ hoàn thành điều này và đang đưa toàn bộ quy trình đạt tới kết quả tốt đẹp cuối cùng.

Sức quyến rũ của nút cài đã ngày càng được chứng minh ở trong nhà, nơi mà chúng đang được sử dụng như là một thành phần thiết kế trên gối, giường ngủ và rèm che cửa sổ.

Các nút cài thường được mọi người mua không chỉ để dùng mà đơn giản là vì nó đẹp. Các bộ sưu tập nút cài cổ xưa chiếm một khoản đầu tư đáng kể và giá trị tăng lên theo thời gian.

MÔ TẢ VỊ TRÍ

Mosaic nằm ở toà nhà Tower, 706 Main NW, Suite 200, Altamount, Michigan. Toà nhà này có từ ngày thành phố còn ngổn ngang lộn xộn , là nơi làm việc của hai doanh nghiệp thiết kế và một tá các xưởng thiết kế sáng tạo để vẽ minh hoạ sách, chụp ảnh, vẽ hoặc thiết kế bề mặt và sản xuất đồ gỗ. Cạnh đó nguyên là toà nhà Gay-Tonekey, 710 Main NW, cũng là bản doanh của một số xưởng thiết kế. Nổi tiếng nhất là Artists’ Studio, trưng bày quà tặng và các khung tranh đặt làm theo ý khách hàng, và LaFontaine Gallery, một cửa hàng trưng bày mỹ thuật bậc nhất. Hai toà nhà này đã hỗ trợ cộng đồng làm nghệ thuật trong vùng trong suốt mười mấy năm bằng việc chào cho thuê các địa điểm có kiến trúc thú vị và chi phí thuê thấp. Đây là địa danh giành cho các hoạt động và tư duy sáng tạo trong cộng đồng và thu hút các khách hàng quan tâm đến việc thể hiện nghệ thuật. Khu vực này cũng sẽ được quan tâm làm mới lại khi nhà máy lọc nước cũ của thành phố bắt đầu dược cải tạo lại thành một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng xuyên quốc gia.

Mosaic hiện đang nằm ở tầng hai của toà nhà Tower. Với đà tăng trưởng, họ muốn chuyển đến đầu phía nam của toà nhà. Lợi ích của vị trí này là lối vào tầng một, có thể mở rộng kinh doanh, tầm nhìn cao hơn do có các cửa sổ rộng uốn vòm, chỗ đậu xe thuận tiện hơn, gần khu bán lẻ và chi phí phải chăng.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Ngành

Theo Hiệp hội nghề may gia đình và thủ công của Mỹ (American Home Sewing and Craft Association) ngành may gia đình đã đóng góp $3.5 tỉ từ bán lẻ cho nền kinh tế quốc gia. Trong 5 năm từ 1987-1992, số những người mua máy may lần đầu tiên đã tăng từ 30% lên 50%. Trong 5 năm vừa qua (1991-1996), hội viên của American Sewing Guild đã tăng gấp đôi về tầm vóc và các chi nhánh tại địa phương tăng 55%. Ba mươi triệu người trong đất nước này đang là những người ham thích may một cách nghiêm túc.

Việc ra đời của máy may đa năng có thể là lý do của sự tăng này. Máy may này có thể may, vắt sổ, trang trí cùng một lúc do vậy giảm được một nửa thời gian may. Ngày nay công nghệ may rất tiên tiến, không cần phải xỏ kim và cắt chỉ thừa. Bộ nhớ trong máy vi tính cũng tăng cường tiềm năng sáng tạo của máy may.

May mặc là một trong những ngành công nghiệp sáng tạo mà Mosaic phục vụ. Do thay đổi tư duy trong xã hội, việc tận hưởng thời gian rảnh bằng cách thực hiện các hoạt động tại nhà đang tăng lên. Báo cáo năm 1990 của Gallop Organization về các khuynh hướng sử dụng thời gian rảnh đã chỉ ra rằng công việc thêu/ đan đứng ở vị trí thứ tư trong số các hoạt động của công chúng nói chung.

Khắp bang Michigan đã có một số hội may, dệt, đan (bằng máy và bằng tay), thêu và khâu. Michigan cũng đăng cai tổ chức một hội thuộc National Button Society – đó là hiệp hội các nhà sưu tập nút cài.

Thị trường mục tiêu

Theo báo cáo của Hiệp hội may và nghề thủ công gia đình của Mỹ, chân dung các thợ may gia đình có vẻ như là:

 • 75% là nữ
 • tuổi từ 25 đến 54
 • trình độ cao đẳng, đại học
 • thu nhập của cả gia đình từ $35,000 trở lên
 • Có nguồn gốc xuất thân từ các gia đình yêu thích các giá trị nghệ thuật
 • là những người có khả năng may những thứ khác nhau

Điều này cũng phù hợp với kết quả theo dõi trực tiếp các khách hàng của Mosaic.

Những người ưa thích sự sáng tạo đánh giá cao các sản phẩm làm bằng tay và mua chúng cho bản thân, bạn bè và gia đình. Họ thường tham gia các hoạt động giải trí tại nhà như đọc sách, làm vườn và tìm hiểu nghệ thuật nấu nướng.

Trong vùng Altamount-Fairhills-Levine DMA, 23% hộ gia đình tham gia may khâu và 20% thực hành việc vá may. Con số này hơi cao hơn số trung bình của quốc gia và có thể so sánh với thành phố Indianapolis – nơi hoạt động của Buttons Galore – một doanh nghiệp tương tự có sức mua bán hàng năm tới $500,000.

Tỉ lệ người ở Altamount-Fairhills-Levine DMA tham dự các sự kiện văn hoá và mỹ thuật và thăm các gian hàng đồ cổ & nghệ thuật cao hơn ở Indianapolis. Thu nhập trung bình của khu vực này cũng hơi cao hơn so với của Indianapolis.

Mosaic cũng phục vụ các doanh nghiệp chuyên thiết kế nội thất nhà ở. Các nút cài cũng được sử dụng ngày càng tăng ở trong nhà để tạo kiểu & tạo sự thú vị.

Đối thủ cạnh tranh

Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang hiện hữu ở ba thành phố lân cận. Họ là The Threadminder – một nhà cung cấp phục vụ cho những người thiết kế sợi dùng để dệt thoi và dệt kim ở Levine, Michigan; The Fabric Alley – một cửa hàng vải chất lượng cao nằm ở Cashill; và hai cửa hàng nút cài ở Chicago-Twelve Buttons and Renewal Buttons. Thế mạnh của các đối thủ này là thời gian dài mà họ đã tham gia kinh doanh. Tiếng tăm về sản phẩm của họ đã được nhiều người biết.

The Threadminder đang chào bán một lượng nhỏ các nút cài đặc biệt mua được từ các nhà cung cấp giống như Mosaic với giá cũng tương tự như của Mosaic. Cách bán hàng của họ là họ bán tất cả sản phẩm phục vụ cho cộng đồng dệt kim và dệt thoi ở ngay tại một nơi nhưng họ lại không tập trung vào nút cài. Trừ khi người mua đến Threadbender tìm mua sợi, họ sẽ không biết là Threadbender cũng có bán nút cài. Mosaic sẽ cạnh tranh bằng việc tập trung vào nút cài và chào bán sản phẩm đa dạng hấp dẫn hơn.

Threadminder đang phát triển thị trường của họ bằng việc mở các lớp học đan và dệt thoi. Những người yêu thích nghệ thuật tơ sợi và dệt sẽ có cơ hội khám phá những cách biểu hiện khác. Mosaic sẽ cung cấp các chỉ dẫn trong lĩnh vực này Mosaic cũng sẽ cạnh tranh về mặt vị trí. Vị trí trung tâm của nó rất tiện lợi cho tất cả các vùng trong thành phố.

The Fabric Alley ở Cashill, Michigan đang lôi cuốn những người có khá tiền để mua vải đẹp. Họ chào bán các sản phẩm nút cài đa dạng với mức giá tương đương với giá của Mosaic. Những người thợ may có thể chọn nút cài và vải ở cùng một nơi. Tuy nhiên để mua được nút cài ở nơi này rất khó. Chúng được trưng bày sơ sài và những người muốn mua phải quyết tâm mới tìm được những cái nút cài hấp dẫn. Khi đã chọn xong, họ phải đợi nhân viên cửa hàng lấy hàng từ trong kho ra. Việc này làm mọi người nản lòng và mất thời gian.

Các nút cài ở Mosaic được trưng bày theo cách rất dễ thấy và đồng nhất với chất lượng và tính cách của chúng. Một lần nữa, Mosaic sẽ cạnh tranh bằng cách tập trung vào nút cài. Công ty cũng sẽ cạnh tranh về mặt địa điểm. Đối với những người đã được các cửa hàng vải ở địa phương thoả mãn nhu cầu và không muốn hoặc không thể di chuyển trong khắp bang sẽ phải phụ thuộc vào Mosaic vì Mosaic có những cái nút cài xuất sắc khác biệt.

Các cửa hàng Twelve Buttons và Renewal Buttons đang chào bán sản phẩm gây ấn tượng về mặt chất lượng, giá và đặc tính của nó. Cả hai cửa hàng đều nằm ở vùng trung tâm Chicago. Họ chính là kiểu mẫu mà Mosaic bắt chước theo.

Mosaic sẽ thu hút các khách hàng của các cửa hàng ở Chicago bằng cách đi tiên phong trong việc giới thiệu các nút cài độc đáo. Mosaic sẽ duy trì bộ sưu tập lớn các nút cài cổ và tiêu biểu. Các mối quan hệ với giới kinh doanh thiết kế nội thất địa phương cũng rất quan trọng để đạt tới thành công.

Các đối thủ cạnh tranh gián tiếp là chuỗi cửa hàng địa phương: Northeast Fabrics, Wisconsin Fabrics, Joan’s Fabrics and Fieger’s Fabrics. Những nút cài của Mosaic không hề bán trong các của hàng này và giá bán của Mosaic nhìn chung cũng cao hơn. Mosaic sẽ thu hút khách hàng nào sẵn lòng xài nhiều tiền để mua nút cài hơn là mua vải để đạt được một trình độ cao hơn về phong cách và cách biểu hiện.

MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ

Một trong những thách thức lớn nhất mà Mosaic gặp phải trong năm hoạt động đầu tiên là tiếng tăm chưa được cộng đồng biết đến. Vào thời gian này, lượng khách hàng là 90 người. Mục tiêu của công ty là phải tăng gấp đôi con số này trong thời gian từ tháng Sáu đến tháng Mười để đạt được mục đích chung là có 180 khách hàng.

Chiến lược để đạt được mục đích này là :

 • Lập những điểm trưng bày bán hàng phụ trợ ở chợ của nông dân trên địa bàn vào các ngày thứ Bảy trong suốt mùa hè. Làm điều này sẽ tốn $210.
 • Phân phát các danh thiếp của công ty và các bản in lại của bài báo “Grandstand” viết về Mosaic, bài này đã xuất hiện trong Lifelike Magazine vào tháng Một năm 1997. Các điểm phân phát sẽ là chợ của nông dân, Arts Alive Gallery Hop, Underground Studio, và các trạm giặt ủi trong vùng.
 • Phân phát các bản quảng cáo bổ sung rộng rãi bên ngoài tòa nhà Tower trước 1/6/1997. Điều này tốn $75.
 • Phát hành các bản tin hàng quý tới các khách hàng hiện tại và các doanh nghiệp được lựa chọn. Bản tin sẽ thu hút thêm sự quan tâm, quảng cáo mua bổ sung hàng dự trữ và thông báo cho người đọc biết các chương trình khuyến mãi
 • Thiết lập các dịp khuyến mãi bán hàng theo quý vào tháng Năm, tháng Tám, tháng Mười Một và tháng Hai. Khuyến mãi bán hàng vào Tháng Năm sẽ vào dịp Ngày của Mẹ ( Mother’s Day). Các khách hàng sẽ được mời uống trà chiều, giảm giá các phiếu quà tặng dành cho các bà mẹ . Trong tháng Tám, Collage sẽ làm lễ kỷ niệm ngày thành lập. Một buổi trình diễn thời trang/ đua tài hoặc hoạt động khác sẽ được tổ chức. Tháng Mười Một sẽ tập trung vào các dịp lễ hội cuối năm. Tháng Hai sẽ có ngày Lễ Valentine.
 • Quảng cáo trên các bản tin của Woodbrook Weavers, the Michigan Quilter’s Guild và the Greater Levine Embroiderers Guild. Chi phí tốn khoảng $10 một kỳ phát hành.
 • Tiếp tục quảng cáo trên Trang Vàng niêm giám điện thoại Greater Levine với giá $10.75 một tháng.
 • Tham gia các hoạt động gây qũy với radio công cộng như WYRU Auction bằng cách tặng các phiếu quà tặng. (Giá trị bán lẻ khoảng $30; giá thực tế là $15)
 • Cung cấp cho các nhà thiết kế nội thất trong vùng những mẫu nút cài gắn trên vải để họ có thể làm việc với khách hàng của họ.

Một mục tiêu khác mà Mosaic nhắm đến là tăng hàng dự trữ. Công ty sẽ có nguồn lực để tăng hàng dự trữ vào mùa hè.

 • Mosaic sẽ quảng cáo ở thời báo hàng tuần trong vùng như tờ Retreat để mua nút cài cổ xưa.
 • Mosaic sẽ thu mua các nút cài làm bằng tay bằng cách quảng cáo trên mục “Các cơ hội” của tờ The Art Calendar

CHÍNH SÁCH GIÁ

Mosaic mua ba loại nút cài để bán lại. Nút cài làm bằng tay, nút cài làm bằng máy và các nút cài độc đáo.Giá bán chuẩn của ngành là tăng 100% so với giá vốn.

Giá bán lẻ trung bình của các nút cài làm bằng tay và nút cài độc đáo là $4.25. Các nút cài sản xuất bằng máy có giá từ $1.45 đến $2.0 tuỳ thuộc vào loại nguyên liệu sử dụng. Các nút cài sử dụng nguyên liệu thiên nhiên thì đắt hơn.

Trong vòng 8 tháng kinh doanh của Mosaic, loại nút cài bán chạy nhất là nút cài kiểu hạt làm bằng dừa ngà tự nhiên, nó được bán với giá $1.20.

ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG

Hiện tại, Mosaic nhận thanh toán bằng tiền mặt và séc cá nhân. Với đà tăng trưởng, công ty sẽ nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

 


Các hoạt động marketing với quá trình phát triển sản phẩm mới

15.03.2011

Chính sách marketing cho một sản phẩm mới

Sau khi dự án sản phẩm mới được thông qua, doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Marketing có vị trí quan trọng trong sự thành công của phát triển sản phẩm mới.Chiến lược marketing sản phẩm mới của doanh nghiệp được cấu thành từ các bộ phận trọng yếu sau đây:

Miêu tả thị trường mục tiêu, dự kiến định vị sản phẩm, lượng bán, thị phần và lợi nhuận trong những năm đầu bán sản phẩm.

Quan điểm chung vầ phân phối hàng hoá và dự báo chi phí marketing cho năm đầu.

Những mục tiêu tương lai về tiêu thụ, doanh số, lợi nhuận, an toàn, xã hội và nhân văn.

Thế nào là marketing hỗn hợp (Marketing Mix)?

Tập hợp bốn biến số chính (sản phẩm, giá, phân phối và hỗ trợ bán hàng) cấu thành kế hoạch marketing của doanh nghiệp được gọi là marketing hỗn hợp (marketing mix). Bốn yếu tố của marketing mix tác động tương hỗ, quyết định về yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ba yếu tố còn lại.

Bốn “P” của MARKETING MIX:

Sản phẩm (Product): Quản lý các yếu tố của sản phẩm bao gồm lập kế hoạch và phát triển đúng những mặt hàng/dịch vụ mà công ty sẽ đưa ra thị trường.

Giá (Pricing): Xác định đúng cơ sở giá cho các sản phẩm.

Phân phối (Placement): Chọn lựa và quản lý các kênh thương mại để sản phẩm chiếm lĩnh được thị trường mục tiêu đúng thời điểm và phát triển hệ thống logistic và vận chuyển sản phẩm.

Xúc tiến bán hàng (Promotion): Giới thiệu và thuyết phục thị trường dùng sản phẩm của doanh nghiệp.

Chính sách sản phẩm

Chính sách về sản phẩm là nền tảng của chính sách marketing hỗn hợp, được xác định dựa trên kế hoạch kinh doanh quy mô lớn hơn dành cho sản phẩm mới và chiến lược marketing tổng thể cho mọi sản phẩm đang có của doanh nghiệp. Khi xem xét chính sách sản phẩm, doanh nghiệp cần quan tâm đến những vấn đề sau:

Quản lý chất lượng tổng hợp:

Việc nghiên cứu thị trường và khách hàng không chỉ trả lời câu hỏi khách hàng cần gì, cần bao nhiêu, cần vào thời điểm nào và khả năng thanh toán của họ ra sao, mà còn phải biết họ đòi hỏi mức độ chất lượng như thế nào, chất lượng nào có thể cho họ thoả mãn nhất. Tuy nhiên sự đòi hỏi về chất lượng của khách hàng là không có giới hạn, để quyết định mức định lượng thích ứng công ty phải nghiên cứu mức chất lượng của những sản phẩm cạnh tranh thay thế. Từ đó xác định những yêu cầu chất lượng với thiết kế và định hướng quản lý chất lượng trong quá trình chế tạo sản phẩm.

Phát triển nhãn hiệu và bao bì sản phẩm:

Việc lựa chọn nhãn hiệu cho sản phẩm có ý nghĩa quan trọng bảo đảm thành công của phát triển sản phẩm mới. Việc lựa chọn nhãn hiệu phải bảo đảm những yêu cầu tối thiểu sau:

 • Phải hàm ý về lợi ích của sản phẩm
 • Phải hàm chứa ý đồ về định vị
 • Phải hàm ý về chất lượng
 • Tên nhãn hiệu phải dễ phát âm và dễ nhớ
 • Không trùng hoặc không tương tự với nhãn hiệu của doanh nghiệp khác
 • Hợp với phong tục tập quán của thị trường mục tiêu.

Quyết định lựa chọn bao gói sản phẩm:

Bao bì sản phẩm phải đảm bảo thực hiện đồng thời bốn chức năng: bảo quản và bán hàng hoá, thông tin về hàng hoá, thẩm mỹ, tạo nên sự hấp dẫn của sản phẩm với khách hàng và chức năng thương mại.

Những yếu tố của một nhãn hàng tốt:

Gợi mở một cái gì đó về đặc tính của sản phẩm chẳng hạn như lợi ích, giá trị sử dụng của sản phẩm.

 • Dễ phát âm, đánh vần và dễ nhớ.
 • Dễ phân biệt với các nhãn hàng khác.
 • Thích nghi với sản phẩm mới để có thể thêm vào dòng sản phẩm sẵn có của doanh nghiệp.
 • Đúng luật lệ để có thể đăng ký nhãn hàng với cơ quan có thẩm quyền. (Fundamentals of Marketing – McGraw-Hills)

Những nhà tiếp thị cần chú ý những yếu tố gì khi xem xét các quyết định về đóng gói và bao bì sản phẩm?

Đóng gói cần đảm nhiệm các chức năng bảo vệ, kinh tế, thuận lợi và hỗ trợ bán hàng. Lựa chọn bao bì sản phẩm là cần thiết đối với việc xác định, miêu tả và xúc tiến sản phẩm. Do đó, nhứng khía cạnh này cần được đề cập khi phát triển chính sách sản phẩm để có thể đáp ứng được đúng những nhu cầu của khách hàng mục tiêu. (Kotler 1998 trang.367-370)

Chính sách giá

Ngày nay, giá cả không phải là yếu tố cạnh tranh hàng đầu nhưng vẫn luôn được coi là yếu tố cạnh tranh quan trọng trong việc thu hút khách hàng đặc biệt là ở những thị trường mà thu nhập của dân cư còn thấp. Trong việc phát triển sản phẩm mới doanh nghiệp phải có chính sách giá thích hợp để tạo cho sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Trong chính sách giá đối với sản phẩm mới, doanh nghiệp có thể theo đuổi những mục tiêu cơ bản sau đây:

 • Để tồn tại (giá cao hơn chi phí)
 • Để tối đa hoá lợi nhuận trước mắt
 • Để tăng thị phần
 • Để thu hồi vốn nhanh
 • Để dẫn đầu về chất lượng

Các mục tiêu khác: một doanh nghiệp có thể dùng giá để phục vụ cho một số mục tiêu cụ thể hơn. Doanh nghiệp có thể đặt giá ở mức thấp để ngăn chăn cạnh tranh hay đặt giá bằng giá của đối thủ cạnh tranh để giữ ổn đinh thị trường. Giá có thể được quyết đinh ở mức giữ uy tín cũng như hỗ trợ các hãng buôn hay để tránh sự can thiệp của Chính phủ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể dựa vào ý muốn chủ quan của mình để định giá. Bạn cần phải tuân thủ những ràng buộc nhất định. Hãy tham khảo ..

Chính sách giá hớt váng (Skimming) và giá thâm nhập thị trường (Penetration):

Khi xác định giá cho một sản phẩm, nhất là sản phẩm mới, doanh nghiệp cần xem xét nên áp dụng chính sách giá hớt váng thị trường (skimming) hay giá thâm nhập thị trường (penetration pricing).

· Chính sách giá hớt váng thị trường (Market-Skimming Pricing): hớt váng thị trường liên quan đến việc định giá cao so với giá thị trường. Chính sách này đặc biệt thích hợp với các sản phẩm mới vì:

 • Trong giai đoạn đầu của chu kỳ sống của một sản phẩm, giá cả không phải là yếu tố quan trọng nhất;
 • Thị trường sẽ được phân định theo thu nhập nhờ giá cao;
 • Nó có thể là một yếu tố bảo vệ một khi giá cả xác định sai;
 • Giá cao ban đầu sẽ hạn chế nhu cầu ở mức sản xuất ban đầu của doanh nghiệp.

· Chính sách giá thâm nhập thị trường: Trong chiến lược này, một mức giá thấp ban đầu sẽ giúp sản phẩm có được thị phần lớn ngay lập tức. Tuy nhiên, để áp dụng chính sách này, nên có những điều kiện sau:

 • Sản phẩm có mức cầu giãn lớn;
 • Giá đơn vị của sản phẩm sẽ phải giảm đi đáng kể khi sản phẩm được sản xuất theo quy mô lớn;
 • Doanh nghiệp cần dự tính trước là sản phẩm đó sẽ phải chịu cạnh tranh mạnh ngay khi nó xuất hiện trên thị trường;

Chiết khấu và hoa hồng

· Chiết khấu:

Chiết khấu số lượng: Các đơn đặt hàng có thể giảm chi phí sản xuất và vận chuyển hàng hoá.

Chiết khấu thương mại

Chiết khấu thanh toán

· Các khoản hoa hồng: đó là việc giảm giá để bồi hoàn lại những dịch vụ khuyến mại mà các đại lý đã thực hiện.

Chính sách phân phối sản phẩm

Nội dung cơ bản của chính sách phân phối trong marketing sản phẩm mới là thiết kế và quản lý mạng lưới bán hàng trong giai đoạn đầu doanh nghiệp tung sản phẩm ra thị trường.

Mạng lưới bán hàng đó là tập hợp các kênh với sự tham gia của các chủ thể khác nhau có sức mạnh và uy tín khác nhau để đưa hàng hoá từ doanh nghiệp sản xuất đến các khách hàng một cách thành công.Việc thiết kế và quản lý các kênh bán hàng hoá mới của doanh nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau đây:

 • Phù hợp với tính chất của sản phẩm.
 • Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong việc tiếp cận và tìm mua sản phẩm một cách dễ dàng.
 • Xem xét kênh phân phối của đối thủ cạnh tranh.
 • Các kênh phân phối cần đảm bảo tăng doanh số bán của công ty và thiết lập mối quan hệ bền vững với các trung gian.

Thế nào là một đại lý của nhà sản xuất?

Đó là một hãng bán buôn trung gian bán một phần hoặc tất cả dòng sản phẩm của doanh nghiệp ở một vùng lãnh thổ định trước. Một đại lý của nhà sản xuất rất có ích trong ba tình huống dưới đây:

Một doanh nghiệp nhỏ với một số loại sản phẩm nhất định và không có lực lượng bán hàng. Như vậy, đại lý là người đảm nhiệm công tác bán hàng.

Một doanh nghiệp muốn thêm một sản phẩm hoàn toàn mới hoặc có thể không có liên quan vào dòng sản phẩm sẵn có của mình. Nhưng đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm đối với sản phẩm mới hoặc đối với một phần thị trường mới. Phân phối sản phẩm mới này có thể giao cho đại lý đảm trách.

Một doanh nghiệp muốn thâm nhập vào một thị trường mới nhưng đội ngũ bán hàng của họ chưa đủ phát triển để có thể đảm nhiệm. Doanh nghiệp có thể sử dụng một nhà đại lý quen thuộc với mảng thị trường đó.

Có ba loại kênh phân phối chính:

· Phân phối đặc quyền:

Hạn chế số nhà phân phối trung gian

Nhà trung gian không bán hàng của đối thủ cạnh tranh;

Doanh nghiệp hy vọng khách hàng có đủ kiến thức và năng động để mua sản phẩm;

Tăng cường ấn tượng của sản phẩm và có lãi cao

Chọn một địa điểm để bán sản phẩm.

· Phân phối có chọn lọc:

là phương thức trong đó số doanh nghiệp sản xuất nhiều hơn số nhà phân phối và doanh nghiệp sản xuất không tốn nhiều chi phí để kiểm soát các địa điểm bán hàng.

· Phân phối rộng rãi:

doanh nghiệp sẽ tìm nhiều địa điểm bán hàng tạo thuận lợi cho khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhưng sẽ mất khả năng kiểm soát hệ thống bán hàng.

Chính sách truyền thống và xúc tiến bán hàng:

Khi một sản phẩm mới được giới thiệu trên thị trường, mục tiêu chính của chính sách truyền thông và xúc tiến bán hàng là:

Thông báo với khách hàng tiềm năng rằng hiện nay đã có một sản phẩm mới, sản phẩm mới được sử dụng thế nào và những lợi ích của sản phẩm mới.

Bán trực tiếp cần được tăng cường nhằm vào cả người phân phối và người tiêu dùng.

Thay vì gọi điện hay gặp gỡ từng khách hàng, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm mới tại hội chợ thu hút được các khách hàng có quan tâm.

Các phương pháp xúc tiến bán hàng?

Bán hàng trực tiếp:

Ưu điểm:

 • Độ linh hoạt lớn.
 • Nhằm thẳng vào khách hàng mục tiêu.
 • Tạo ra doanh số bán thực tế

Khó khăn: Chi phí cao

Quảng cáo:

Ưu điểm:

 • Hỗ trợ hoạt động bán hàng trực tiếp: Thu hút những khách hàng mà đội ngũ bán hàng chưa thể tiếp thị được
 • Cải thiện mối quan hệ với các nhà bán buôn: Thâm nhập vào một thị trường (địa lý) mới hay thu hút một phân đoạn thị trường mới
 • Giới thiệu sản phẩm mới
 • Mở rộng khả năng sử dụng của một sản phẩm
 • Tăng doanh số bán hàng công nghiệp
 • Chống lại các sản phẩm thay thế
 • Xây dựng thiện chí của công chúng đối với doanh nghiệp

Hỗ trợ bán hàng:

Hãy xem xét hai chính sách sau:

Chính sách “kéo”: Chính sách này được sử dụng khi mục tiêu của doanh nghiệp là tăng lượng bán và đòi hỏi phải thâm nhập vào một thị trường mới. Để khuyến khích khách hàng dùng thử sản phẩm mới và thuyết phục họ không dùng các sản phẩm khác, doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp như coupon, chiết khấu thanh toán, phát hàng thử, và các loại tiền thưởng.

Chính sách “đẩy”: Chính sách này góp phần hỗ trợ hoạt động bán lẻ và thiện chí của các đại lý. Các hoạt động hỗ trợ trong chính sách này có thể là đào tạo cho đội ngũ bán hàng của nhà đại lý bán lẻ, trình bày các điểm bán hàng, và trợ cấp quảng cáo.

Tài liệu quảng cáo:

Ưu điểm:

 • Chi phí thấp hơn quảng cáo và bán trực tiếp
 • Đem đến cho khách hàng một nội dung quảng cáo đáng tin cậy hơn so với quảng cáo trên các phương tin truyền thôngo Thu hút được sự chú ý của nhiều người hơn
 • Khách hàng có thể có được nhiều thông tin hơn
 • Đúng lúc hơn

Quan hệ đối ngoại:

Những hoạt động này được tổ chức nhằm xây dựng và phát triển một hình ảnh hay một mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp và công chúng – khách hàng, những nhân viên, cơ quan địa phương và chính phủ. Các phương tiện truyền thông có thể sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo:

 • Báo chí
 • Vô tuyến truyền hình
 • Thư trực tiếp
 • Truyền thanh
 • Tạp chí
 • Quảng cáo ngoài trời

%d bloggers like this: