Không chạy lệnh cmd được

Command prompt has been disable by your administrator
Một ngày đẹp trời mình gõ cmd để vào dos thì nhận được thông báo “Command prompt has been disable by your administrator”
Làm sao bây giờ?

Cách 1: Start/run/..paste vào dòng sau và nhấn OK
REG add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System /v DisableCMD /t REG_DWORD /d 0 /f

Cách 2: Mở regedit –> Start/run–> Gõ gpedit.msc

Tìm đến mục sau
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Wind ows\System]
Ở cửa sổ bên phải, nhấn đúp vô DisableCMD và sửa giá trị là 0

Cách 3: Mở regedit –> Start/run–> Gõ gpedit.msc
Ở mục: User Configuration \ Administrative Templates \ System

Ở cửa sổ bên phải nhấn đôi vô P revent a ccess to the c ommand p rompt, chọn Disabled
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu regedit không chạy luôn thì sao?
Mở regedit –> Start/run–> Gõ gpedit.msc
Ở mục: User Configuration \ Administrative Templates \ System

Nhấn đôi vô “Prevent access to registry editing tools” ở cửa sổ bên phải, chọn Disabled

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: